Aktuality

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2020

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla

Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků pro rok 2020-2021

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - kanalizační přípojky Raveň

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021

OZNÁMENÍ - ve středu 5.5.2021 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery

Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší

Sčítání 2021 - Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 2/2021

Bylo otevřené nové místo k ukládání větví.

Kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež č.02/2021

Veřejná vyhláška - kanalizační přípojky Raveň

Prodej palivového dříví - Město Kaplice

Sčítání lidu 2021

Informace pro občany - poplatek ze psů

Usnesení Zastupitelstva ze zasedání 1/2021

Zveřejnění záměru zemědělského pachtu

Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Dražební vyhláška

Záměr pronájmu

Záměr pronájmu

Návrh rozpočtu SMO Pomalší 2021

Zveřejnění záměru pronájmu

Výsledy voleb do zastupitelstev krajů konané 2.-3.10.2020

Mimořádné opatření
Od 10.9. je opět povinné mít uvnitř všech budov v celé České republice, vyjma bydliště, zakrytá ústa a nos. Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotnictví kvůli zhoršující se epidemiologické situaci a rekordnímu nárůstu počtu nemocných koronavirem.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví platné od 10. září 2020

Zveřejnění záměru vzájemného darování pozemků

Zveřejnění záměru zemědělského pachtu

Opatření při pohybu v budově Obecního úřadu Střítež

Veřejná vyhláška - OOP - kalamitní poškození lesních porostů

Nařízení mimořádného opatření

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - "D3 0311 Třebonín-Kaplice-nádraží"

Jihočeský kraj - Osvětlení víceúčelového hřiště - dotace POV

Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2019

Veřejná vyhláška-oznámení zahájení společného řízení - "Sil.II/157-zúžení před Kaplice-Nádraží"

Veřejná vyhláška

Omezená provozní doba Pošty Partner - Kaplice nádraží

Česká pošta - hledá smluvního zástupce Pošty Partner

Nabídka - technický pracovník obce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tříkrálová sbírka 2020

Nabídka práce

Informace k dani z nemovitých věcí - 2020

Chirurgická ambulance - poliklinika Kaplice

Upozornění pro občany - poplatek ze psů

Upozornění pro občany - změna úředních hodin

Rozpočtové opatření č. 11/2019

Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohosp. majetku na rok 2020
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku bude projednán na veřejném zasedání OZ dne 9.12.2019. Občané mohou vyjádřit své připomínky k návrhu rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Střítež buď písemně do 9.12.2019 na adresu: Obec Střítež, Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2 nebo při ústním projednávání na zasedání OZ Střítež.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022
Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na rok 2021-2022 a bude projednán na veřejném zasedání OZ dne 9.12.2019. Občané mohou vyjádřit své připomínky k návrhu střednědobého výhledu obce Střítež buď písemně do 9.12.2019 na adresu: Obec Střítež, Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2 nebo při ústním projednávání na zasedání OZ Střítež.

Návrh rozpočtu na rok 2020, návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku
Návrh rozpočtu územního samosprávného celku je vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu ÚSC. Připomínky k rozpočtu mohou občané obce Střítež uplatnit buď písemně ve lhůtě jeho zveřejnění, tj. od 22.11.2019 do 9.12.2019, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání ZO Střítež dne 9.12.2019. K připomínkám doručeným po projednání se nepřihlíží.

Veřejná vyhláška - Rekonstrukce mostů ev.č.157-006,157-007, Houdkův most u Pořešína

23.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

"Bezpečnostní desatero"

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška stanovení

Územní rozhodnutí

Pozvánka-Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na ŽP „Dálnice D3, stavba 0312 Kaplice-nádraží-Nažidla-Dolní Dvořiště,st.hranice“

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "D3 0311 Třebonín-Kaplice nádraží, doplnění souvisejících komunikací"

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.2 Územního plánu Kaplice

Oznámení - odpad do Sběrného dvora Kaplice

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ,,Dálnice D3, stavba 0312, Kaplice Nádraží-Nažidla-Dolní Dvořiště, st. hranice"

Zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku

Zveřejnění záměru výpůjčky části obecního pozemku

Zveřejnění záměru pronájmu části obecních pozemků

Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků

Výsledky voleb do EVROPSKÉHO PARLAMENTU v obci Střítež

Sbírka ošacení pro Český červený kříž

Informace k otevření víceúčelového hřiště Kaplice-nádraží

Veřejná vyhláška

Smlouva o poskytnutí dotace

Veřejná vyhláška

Sběrné místo použitých pneumatik v obci

Závěrečný účet SMO Pomalší 2018

Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/09002/2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Výroční zpráva za rok 2018

Návrh střednědobého výhledu obce Střítež na období let 2020-2021

Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Střítež na rok 2019

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu - SMO regionu Pomalší

Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší na rok 2019

Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/30362/2018

Oznámení o zahájení správního řízení - kácení stromů mimo les

Změna č.1 Územního plánu Střítež - návrh upravený před druhým opakovaným veřejným projednáním

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Výsledky voleb do ZASTUPITELSTEV OBCÍ v obci Střítež 2018

Výsledky komunálních voleb konaných 5.10.-6.10.2018 v obci Střítež

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Zahájení zjišťovacího řízení - Dálnice D3-0312

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Informace o místě a času konání veřejného projednání

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Opatření obecné povahy č.j. MěÚK/18250/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2017

Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 obce Střítež

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2017

Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2017

Návrh Závěrečného účtu SMO Pomalší

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.4.2018
Smlouva o poskytnutí dotace mezi Svazkem měst a obcí regionu Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko,z.s.

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu 2018, Střednědobého výhledu 2019-2020 a Rozpočtová opatření 2018 obce Střítež

OZV č. 2/2017 - školské obvody mateřské školy

OZV č. 1/2017 - školské obvody základní školy

OZV č. 1/2015 o odpadech

OZV č. 3/2011 o zákazu provozování některých sázkových her

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

OZV č. 1/2008 o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

OZV č.1/2007 zabezpečení veřejného pořádku

OZV č. 4/2006 stanovující pravidla pro pohyb psů