Územní plán Střítež - změna č. 1

13.03.2015 08:53

01 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf (512559)
02 HLAVNÍ VÝKRES.pdf (952753)
03 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY.pdf (928620)
04 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A OPATŘENÍ.pdf (796234)
05 KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf (1173111)
06 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf (1233890)
07 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL.pdf (625325)
ZM.1 ÚP Střítež TEXT .pdf (497650)